Menu
Loading…

Oblici sudjelovanja

Usmeno izlaganje – Izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme u trajanju od 10 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava. Sažetak empirijskog rada treba sadržavati jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije i glavnih zaključaka. Omjer ovih dijelova sažetka treba biti uravnotežen, a stil pisanja jasan i precizan. U sažetku se ne navode referentni izvori, a rezultate statističkih analiza je poželjno opisno navesti.
 
Usmeno izlaganje se može prijaviti kao samostalno priopćenje ili izlaganje u okviru simpozija. U oba slučaja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako rad ima dva ili više autora, njihova imena navode se onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Treba navesti i informaciju tko od koautora prezentira rad te tko je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200–400 riječi te treba navesti 3–5 ključnih riječi. Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 11.7.2022 (za one autore koji su prijavili sažetke do 30.6.2022.) odnosno do 10.10.2022 (za one autore koji su sažetke prijavili nakon 30.6.2022). Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.
 
Kod prijave izlaganja u okviru simpozija, potrebno je prije naslova rada navesti naslov simpozija.

 
Poster izlaganje – Prezentacije različitih tema, koje omogućuju intenzivniju interakciju autora s drugim sudionicima tijekom trajanja poster-sekcije. Dimenzije postera ne smiju prelaziti B1 (707x1000 mm).
Ako poster prikazuje rezultate empirijskog istraživanja, struktura i sadržaj sažetka trebaju biti kao i kod usmenog izlaganja (v. „Usmeno izlaganje“).
U prijavi poster izlaganja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako poster ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Na popisu treba posebno navesti koautora koji je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200 do 400 riječi te treba navesti 3–5 ključnih riječi.
 
Simpozij – Osim voditelja, koji organizira i prijavljuje simpozij, za prijavu simpozija potrebno je najmanje 4, a najviše 6 izlaganja različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom tematski povezanih istraživanja. Trajanje izlaganja u okviru simpozija jednako je kao i kod drugih usmenih izlaganja. Ukupno trajanje simpozija može biti od 60 do 90 minuta.
Sažetak simpozija kao i sažetke svih izlaganja u sklopu simpozija prijavljuje voditelj simpozija.
 
Voditelj u prijavi treba navesti (1) naslov simpozija, (b) ime i prezime, instituciju, grad, državu i e-mail voditelja, (c) sažetak simpozija koji sadrži opis i obrazloženje teme simpozija, uključujući pregled tema pojedinih izlaganja u opsegu od 200 do 400 riječi, (d) 3-5 ključnih riječi, (e) popis naslova svih izlaganja u okviru simpozija (s imenom i prezimenom autora) onim slijedom kojim bi trebali biti izlagani na simpoziju. Voditelj simpozija je odgovoran za istovjetnost navoda u ovom sažetku s naslovima i imenima autora u sažecima pojedinih izlaganja u simpoziju kao i za obavještavanje sudionika simpozija o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju simpozija. U slučaju nepodudarnosti u voditeljskom sažetku i sažecima pojedinih izlaganja, kao i u slučaju nepravovremenih ili nepotpunih prijava voditeljskog i/ili individualnih sažetaka, Programski odbor neće razmatrati prijavu simpozija. U slučaju da simpozij ne bude prihvaćen, Programski odbor će autorima individualnih izlaganja koja dobiju pozitivnu recenziju ponuditi mogućnost sudjelovanja na skupu izvan planiranog simpozija.
 
Postupak izrade sažetka pojedinog izlaganja u okviru simpozija jednak je kao kod drugih usmenih izlaganja (v. „Usmeno izlaganje“). Odgovornost je autora da svoj sažetak pripreme u skladu sa svim relevantnim uputama i pravovremeno ga dostave voditelju simpozija, koji će njihov sažetak prijaviti, kao i da se na vrijeme sami registriraju kao sudionici. Pojedina izlaganja bit će recenzirana zasebno i, u slučaju negativne recenzije zbog koje se ukupni broj izlaganja u simpoziju smanjuje ispod ranije definiranog minimuma, simpozij u okviru kojeg je konkretno izlaganje planirano neće biti prihvaćen. Autorima pozitivno recenziranih pojedinih izlaganja bit će ponuđena mogućnost sudjelovanja na skupu izvan simpozija.
 
Autori koji prijavljuju i druge aktivnosti, mimo sudjelovanja na simpoziju, trebaju voditi računa o ograničenju broja sudjelovanja na ovom skupu kao i o rokovima za registraciju.

Okrugli stol – Rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta, koju organizira i prijavljuje voditelj. Prijava okruglog stola treba sadržavati: (a) naslov, (b) podatke o voditelju i svim aktivnim sudionicima (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), (c) sažetak koji sadrži opis i obrazloženje teme okruglog stola, uključujući doprinose pojedinih sudionika (200–400 riječi), (d) 3-5 ključnih riječi, (e) planirano trajanje okruglog stola (30, 60 ili 90 minuta).
 
Radionica – Aktivnost koju organizira i vodi prijavljeni voditelj u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta. Prijava uključuje podatke o voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail) i nazivu radionice, sažetak koji treba sadržavati kratki prikaz cilja, očekivanih ishoda za polaznike radionice, planiranih aktivnosti, predloženo trajanje radionice (30, 60 ili 90 minuta) te napomenu o eventualnom ograničenju broja sudionika i drugim mogućim posebnim zahtjevima.
 
Stručni domjenak – Druženje sudionika koji dijele zajedničke interese. U prijavi aktivnosti sažetak treba sadržavati osnovne podatke o organizatoru i voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), zatim naziv, cilj i obrazloženje planiranog druženja, predviđeni broj sudionika i trajanje, uz eventualne napomene glede posebnih dodatnih zahtjeva ili ograničenja.
 
Sastanak stručne sekcije/radne skupine – Za vrijeme skupa može se organizirati sastanak neke od stručnih sekcija HPD-a ili sastanak pojedinih radnih skupina itd. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru i voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), zatim naziv te sažetak u kojem se navodi cilj i obrazloženje planiranog sastanka, predviđeni broj sudionika i trajanje sastanka (30 ili 60 minuta), uz eventualne napomene glede posebnih dodatnih zahtjeva ili ograničenja.
 
Predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka – Na skupu se može organizirati predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru i promotoru (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), popis drugih aktivnih sudionika sa svim osnovnim podacima kao i za organizatora te trajanje predstavljanja (15, 30 ili 60 minuta), a u sažetku navesti detaljne podatke o publikaciji ili instrumentu koji se predstavlja te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.
 
Ostale aktivnosti – Na GKHP moguće je prijaviti i druge oblike sudjelovanja, koji nisu već navedeni u online obrascu prijave. Kao i kod drugih oblika sudjelovanja, prijava se mora napraviti putem online obrasca do roka za prijavu sažetaka. Uz podatke o autoru (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), sažetak treba sadržavati naziv, naslov i jasan opis planirane aktivnosti, kao i podatke o drugim sudionicima te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Koncept & izrada Kom@ Dig[IT]alna agencija 2021 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo